Anphabe

Connecting opportunities

Career Guide Newsletter

THANH NGUYEN's pictureAnphabe Expert
Đồng nghiệp mới chốt được một “hợp đồng khủng”, còn tôi thì chưa. Cậu bạn thân thời đại học giờ đã là giám đốc tại một tập đoàn lớn, còn tôi vẫn dẫm chân ở vị trí nhân viên, tại sao vậy?  Họ thật may mắn, còn mình thì không! …. Chúng ta hay nghĩ người khác MAY MẮN hơn mình, và dùng lý do đó để “bào chữa” cho những thành tựu...

Companies You May Want To Follow

Top Talent

Lazy Load...