Anphabe

Connecting opportunities

DatVietVAC Group Holdings

FIRST WITH CHARISMA

FIRST in Communication, Media, Entertainment, Television Investment & Management.  

We offer end-to-end brand, marketing, media and communication solutions to marketers and media owners.

 • hZWXlpxolHGZlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWVwcJpwsbA.
2016
DatVietVAC Group Holdings

HR Business Partner

hZWXlpxnl3Cal5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcYp1pUqG14Q..

Job Description

 • Đại diện, thực hiện các chức năng và trách nhiệm ở vai trò Đối tác Kinh Doanh (HRPB) để cùng đồng hành, phối hợp, hỗ trợ, chia sẻ đối với các Công ty Thành viên của Tổ Hợp (OpCos);
 • Tương tác, phối hợp với tất cả thành viên khác của Phòng Nhân Sự để thực hiện/triển khai/giám sát/kiểm soát/đánh giá/thông tin các chức năng Nhân Sự quan trọng (theo HR Org. Structure) cho OpCos về Tuyển dụng (Hiring) và Quy Trình Quản Lý & Phát triển Hiệu Suất (PMDP) Hiring, Performance Management & Development.
 • OpCos chia sẻ chi phí tuyển dụng và hoạt động, trách nhiệm phối hợp với HRPB để họ thực hiện vai trò HRPB;
 • Biết, hiểu, tương tác, phối hợp, hỗ trợ, kết nối, thông tin, đàm phán, hài hòa, tư vấn nhu cầu kinh doanh và hoạt động của OpCos liên quan đến các chức năng, vai trò, trách nhiệm, yêu cầu, chuẩn mực, chính sách của Nhân Sự.

1/ Perforrmance Management & Development Process/PMDP (35%)

 • Tư vấn, kiểm soát, phối hợp thực hiện trọn vẹn quy trình PMDP của công ty theo Chính sách và hệ thống PMDP đã thiết lập và ban hành của Tổ Hợp;
 • Xác định và phối hợp nội bộ xây dựng các chuẩn mực, Mục Tiêu theo Kế Hoạch (SMART Objectives) hàng năm;
 • Kiểm duyệt, phân tích, báo cáo thực hiện và kết quả đánh giá;
 • Phối hợp với HR Department và MDs để lập, đề nghị và hoạch định các kế hoạch Đánh Giá - Quản lý-Gìn giữ Nhân Tài, lãnh đạo; Kế hoạch Nhân Sự Kế thừa; Tuyển dụng; Quản lý & Hoạch định Nhân Sự và Ngân sách Nhân Sự Hàng năm);
 • Cải thiện, chuyên nghiệp hóa và thống nhất hệ thống, quy trình, các tiêu chuẩn, benchmarking, sự công bằng về thiết lập mục tiêu, đánh giá, công nhận và tưởng thưởng của nhân viên tất cả các cấp trong Tổ Hợp;
 • Kết nối chặt chẽ hiệu suất làm việc với hiệu quả kinh doanh, chất lượng của dịch vụ, các Giá Trị Cốt Lõi của Tổ Hợp;
 • Tối ưu hóa hiệu suất, hiệu quả, năng lực, kỹ năng, phẩm chất, chất lượng, giá trị của nguồn lực, giữa nguồn lực con người và nguồn lực tài chính, giữa inputs và outputs.

2/ Hiring (65%)

 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) và MDs để hoạch định, phân tích và quản lý Kế Hoạch, Ngân Sách, Yêu cầu Định Biên (Headcount), Tuyển Dụng định kỳ, kế hoạch hàng năm và dự kiến 5 năm theo kế hoạch kinh doanh;
 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) và MDs để kiểm soát, thực hiện và phát triển phương pháp, chiến lược của chu trình và qui trình Tuyển Dụng (Hiring): Thu hút, Kiếm tìm, Tuyển chọn, Tuyển dụng, Đánh giá, Quản lý Hợp đồng, Miêu Tả Công Việc, Cấp Bậc Chức vụ, Thông tin/Quyết định về Thay đổi Nhân viên, và Chấm dứt;
 • Quản lý, kiểm soát sự tuân thủ & pháp luật về quản lý nguồn lực và hoạt động Nhân Sự;
 • Thực hiện và chuyên nghiệp hóa chương trình New Employee On-Boarding and Branding;
 • Hỗ trợ khi cần với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) để kết nối, phát triển hoạt động Tuyển dụng và mạng lưới tuyển dụng, hình ảnh và thương hiệu của DVGH và OpCos với Chủ Nghĩa Xuất Sắc, Các Giá Trị Cốt Lõi, Tầm Nhìn, Nhiệm Vụ và Các Cam Kết  của Tổ Chức qua tất cả các kênh thông tin và quảng bá nội bộ và bên ngoài được duyệt.
 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) để xây dựng và vận hành hệ thống hồ sơ ứng viên chọn lọc và tiềm năng để tuyển dụng cho tương lai;
 • Tìm kiếm, đào tạo, nâng tầm và phát triển chuẩn bị đội ngũ nhân sự quản lý và lãnh đạo trẻ tiềm năng/Portential Managers and Leaders (nội bộ và bên ngoài);
 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) về những vấn đề liên quan Cơ cấu Tổ chức Nhân sự, Chức năng, Nhiệm vụ, Quyết Định, Chấm dứt, Bãi miễn, tái cấu trúc, tăng/giảm nguồn nhân lực, JDs  (theo Chính sách Tuyển dụng). Quản lý qui trình và các hoạt động thực hiện này của công ty;
 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) để thông tin, giải đáp, tư vấn các vấn đề về luật lao động, thực hành lao động, pháp lý về lao động, qui trình hoặc chế độ tuyển dụng, làm việc cho nhân sự nội bộ các cấp;
 • Phối hợp với Phòng Nhân Sự  (Operational Management) để tư vấn, hướng dẫn, dẫn dắt nhân viên trong các vấn đề về chính sách, qui trình, thủ tục Nhân Sự, kể cả Khen thưởng & Kỷ luật.

Additional Information

2017-09-25 USD

About DatVietVAC Group Holdings

DatViet VAC Group Holdings, Vietnam's largest and the only vertically integrated media and entertainment platforms, provides unique opportunities and end-to-end solutions to marketers. As the first and most well established privately owned agency for over past 23 years, we have an incomparable leading market share in media services, content provision, and TV/digital channels/platforms. Because of DatViet VAC's deep rooted belief in providing exceptional marketing solutions to our client, exceptional nurturing of our people and of the community, we have been recognized:

 • Vietnam Best Places To Work” in 3 consecutive years, 2014, 2015, 2016 by Anphabe
 • “Agency of the Year ”in 2014, 2015,2016 by Campaign Southeast Asia.
 • “World Top 25 global growth companies” in 2013 by The World Economic Forum (WEF)

To sustain vitality in our solid business growth, Datviet VAC continuously recruits and develop talented, dynamic people to share our passion, imagination and success story. 

HR Business Partner

hZWXlpxnl3Cal5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7XoGZviGOcYp1pUqG14Q..
Lazy Load...