Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dklm6VmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries.

  • hZWYm5dklm6VmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWhpbJ5qb7Cx
40HRS HR CONSULTING SERVICES

Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và dịch vụ mới

hZWYm5ZpkWydlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRql2qfbeOz

Job Description

  • Chịu trách nhiệm trong việc nghiên cứu, phân tích xu hướng công nghệ, sản phẩm, dịch vụ mới trong viễn thông và công nghệ thông tin.
  • Báo cáo trực tiếp Ban TGĐ đề xuất hướng đi mới đối với các sản phẩm, dịch vụ KHCN, HGĐ, SME
  • Nghiên cứu, phân tích mô hình kinh doanh, chiến lược của các Nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên thế giới, đề xuất áp dụng mô hình kinh doanh, mô hình tổ chức kinh doanh, chiến lược đối với sản phẩm, dịch vụ mới.
  •  Phối hợp vơi các đơn vị trong và ngoài VTT để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ toàn TCT

Job Requirements

  • Trình độ đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Marketing, Quản lý kinh tế
  • Trên 05 năm kinh nghiệm vị trí tương đương

Additional Information

About 40HRS HR CONSULTING SERVICES

We have a team of bright, talented Consultant with over 10 years working experience that give the firm a balance of experience and the best track record in various industries in: Executive, General Management, Manufacturing, Engineering, Operation, Human resources Management, Finance, Supply Chain, IT, …etc. 

We have experiences in dealing with Multi-culture and personalities in the industry to provide the best practices gained from working with a wide range of local & multinational companies. So, we can provide our service in America, Asia, Europe, and south America. 

Trưởng nhóm nghiên cứu phát triển sản phẩm và...

hZWYm5ZpkWydlpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--naXGjIHTmoCR3N7Q0MXIo8nYmdCnhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lqoFeVo6SlroKolLGZn5uFc6lsa21V0pSoxZ2qhnOVapOf39SempyIzp_DmM3HhJ7NoGRql2qfbeOz
hZWYm5dklm6VmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...