Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJhkmHCUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Chief Technology Officer 💥 (công ty hoạt động trong lĩnh vực lĩnh vực Ví Điện Tử) - $4000 - $5000 - HCM

Answer hZWYnJhkmHCUm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

🌹 Gửi đến anh chị tin tuyển dụng: 💥 Chief Technology Officer 💥  (công ty hoạt động trong lĩnh vực lĩnh vực Ví Điện Tử) - $4000 - $5000 - HCM


 👉 𝐘ÊU CẦU 

- Hiểu biết sâu sắc về các sản phẩm dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ tài chính (Fintech), các loại dịch vụ trung gian thanh toán;

- Hiểu biết về các ứng dụng CNTT quản trị, điều hành doanh nghiệp phục vụ cho hoạt động của Công ty;

- Có kiến thức chung, hiểu rõ các quy định pháp luật, quy định của Ngân hàng nhà nước có liên quan đến công nghệ hạ tầng thông tin, sở hữu trí tuệ, công nghệ tài chính, hoạt động của các tổ chức trung gian thanh toán, tài chính ngân hàng;

- Nắm vững các quy trình về quản lý dự án, xây dựng, triển khai, phát triển, kiểm thử phần mềm; các sản phẩm Fintech, bảo mật và an ninh thông tin; cơ sở dữ liệu, cấu hình công nghệ, kỹ thuật của các hệ thống trong môi trường: Dev, Test, Production.

- Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm tại các vị trí Giám đốc Công nghệ, quản lý trực tiếp trên 50 nhân sự.

- Tối thiểu 10 năm kinh nghiệm tham gia quản lý dự án phát triển phần mềm.

- Có kinh nghiệm làm việc tại các Ngân hàng, tổ chức tài chính, các công ty hoạt động trong lĩnh vực Fintech, phát triển về sản phẩm ví điện tử, cổng thanh toán và các loại hình dịch vụ có liên quan đến hoạt động trung gian thanh toán.

/-no /-no /-no /-no 

-------------------------------

Email: gratitude1@shasugroup.com 

Phone: 0918 082 881  

Skype ID:  Sangrom

Answer hZWYnJhkmHCUm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYlpyYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJhkmHCUm5uExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...