Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5xmmm6cmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Job Posting: Phiên Dịch Tiếng Hàn _$800 - $1000 _ HCM, Biên Hòa & Trợ Lí Tiếng Hàn _$1000 - &1500_HCM.

Answer hZWXm5xmmm6cmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Sang cần tuyển: Phiên Dịch & Trợ Lý Tiếng Hàn

5 Phiên Dịch Tiếng Hàn _ $800 - $1000 - HCM & Biên Hòa

1 Trợ lý tiếng hàn _ $1000 - $1500 _ HCM

THÔNG TIN CÔNG TY - 1 phiên dịch cho công ty hàn quốc sản xuất điện tử tại Biên Hòa.

  • 1 Phiên dịch cho bộ phận Phòng quan hệ khách hàng cho công ty điện tử.
  • 2 Phiên Dịch cho công ty mới của hàn quốc sản xuất điện tử tại Hố Nai.
  • 1 Phiên dịch tiếng hàn cho chuỗi siêu thị tại quận 7
  • 1 trợ lý cho sếp người hàn quốc cho chuỗi siêu thị tại quận 7.

YÊU CẦU:

  • Đối với vị trí trợ lý: Kinh nghiệm trợ lý trên 3 năm, có thể đi công tác, ngoại hình ưu nhìn và chưa lập gia đình. Có kinh nghiệm tiếp đối tác và hoàn thiện hồ sơ giao dịch.
  • Đối với vị trí Phiên Dịch: có kinh nghiệm phiên dịch 2 năm trở lên tại công ty sản xuất hoặc dịch vụ. Nghe, đọc, viết tiếng hàn tốt. hoặc từng đi làm việc tại hàn quốc về.

Thông tin chi tiết liên hệ về:

Answer hZWXm5xmmm6cmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWlZuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXm5xmmm6cmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...