Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhjl3KZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Tổng hợp job tháng 5/2021 - Shasu Group (HR Strategy)

Answer hZWYmJhjl3KZmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tổng hợp những vị trí đang tuyển tuần 2/05/2021


01. 𝗖𝗵𝗶𝗲𝗳 𝗢𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲𝗿 (𝗖𝗢𝗢) - 𝗘-𝗖𝗼𝗺𝗺𝗲𝗿𝗰𝗲e_ $4000 - $6000 - HCMC 

JD:  https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief...


02. 𝐏𝐡𝐨́ 𝐓𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐆𝐢𝐚́𝐦 đ𝐨̂́𝐜 Đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 _ $3500 - $4500 - HCMC

JD: https://lnkd.in/giYCd9X


03. 𝗛𝗥 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿 𝗙𝗼𝗼𝗱 𝗶𝗻𝗱𝘂𝘀𝘁𝗿𝘆 - $1500 - $2000 _ Nhơn Trạch Đồng Nai.

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-dong-nai-manager-hr-manage...


04. 𝗣𝗵𝗼́ 𝗣𝗵𝗼̀𝗻𝗴 𝗡𝗵𝗮̂𝗻 𝗦𝘂̛̣ - $1000 - $1500 - Hà Nội

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ha-noi-manager-pho-phong-n...


05. 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 & 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝗶𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗮𝗻𝗮𝗴𝗲𝗿  – Real Estate Industry _ $1000 - $15000 _ HCMC

JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-manager-traini...


Giới thiệu đến bạn bè người thân trong Networks giúp Sang nhé,

Trân trọng và biết ơn.


-----

From Sang Nguyen (0918 082 881)_  Shasu Group & HR Strategy (Headhunter) _ www.shasugroup.com (Recruitment & Connection: Consultant, Coach, Mentor, Experience Trainers & HR & Business Consultant Agency & Interim CEO Service)

Answer hZWYmJhjl3KZmJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlJuWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJhjl3KZmJWExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...