Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Big Jobs - Job Seeker Introduction

Interested in this job?

Join Anphabe for free to meet your next opportunities.

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 _ $3000 - $4000 _ HCMC

Thân gửi các ứng viên, Khách hàng của HR Strategy là một Công ty sản xuất. Hiện tại cần mời ứng viên cho vị trí: 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 _ Phó Tổng Thường Trực – 𝐋𝐚̀𝐦 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐭𝐚̣𝐢: TP.HCM. – 𝐁𝐚́𝐨 𝐜𝐚́𝐨: Tổng Giám đốc. – 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧: Thứ 2 –Thứ 6. –... View more
Answer hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpeSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 - 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 (𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞) _ $𝟔𝟎𝟎𝟎 - $𝟕𝟎𝟎𝟎

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter) s Client là một công ty chuyên về lĩnh vực Bất động sản. Họ đang tìm kiếm ứng viên có trình độ cao cho vị trí Cố vấn cấp cao cho Chủ tịch tập đoàn (Assistant – Senior Advisor to the President) ... View more
Answer hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpabiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 ) _ $𝟔𝟎𝟎𝟎 - $𝟕𝟎𝟎𝟎 _ 𝐇𝐂𝐌𝐂

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter)’s Client is a company specializing in the Real Estate industry. They are looking for high qualified candidate for  Deputy General Director Position. Working Location: hcmc Reporting to: Board o... View more
Answer hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpaZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐑𝐢𝐬𝐤 & 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 _ $𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

Dear Our Valued Candidates, HR Strategy (Headhunter)’s Client is a company specializing in the FMCG industry. They are looking for high qualified candidate for Head of Risk & Audit Senior Manager Position. Working Location: Bình Dương Reporti... View more
Answer hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpaYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Tổng hợp job tháng 5/2021 - Shasu Group (HR Strategy) - From Victoria Sang Nguyen

Victoria Sang Nguyen, gửi đến anh chị lish danh sách tuyển dụng trong tuần này: 

01. 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐑𝐢𝐬𝐤 & 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 _ $𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-binh-duong-manager-head-of...


02.  𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞 ) _ $𝟔𝟎𝟎𝟎 - $𝟕𝟎𝟎𝟎 _ 𝐇𝐂𝐌𝐂

+View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-top-j...


03.𝐀𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭 - 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐀𝐝𝐯𝐢𝐬𝐨𝐫 𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭 (𝐑𝐞𝐚𝐥 𝐄𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞) _ $𝟔𝟎𝟎𝟎 - $𝟕𝟎𝟎𝟎 _ 𝐇𝐂𝐌𝐂

+ View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-top-j...


04. 𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) - $𝟒𝟎𝟎𝟎 - $𝟔𝟎𝟎𝟎 𝐍𝐞𝐭 - 𝐇𝐂𝐌𝐂 & 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

+ View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-director-top-job-ecommerce...


05. 𝐃𝐞𝐩𝐮𝐭𝐲 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐥 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 _ $3000 - $4000 _ HCMC

+ View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-top-j...


05. 𝐂𝐡𝐢𝐞𝐟 𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞𝐫 (𝐂𝐎𝐎) – 𝐄-𝐂𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎𝟎 _ 𝐇𝐂𝐌𝐂

+ View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-ho-chi-minh-director-chief...


Anh Chị em quan tầm inbox Sang nhé:

Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn

Phone: 0918 082 881

ID Skype: Sangrom

Answer hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpaUiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

HR Strategy is looking for a 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐑𝐢𝐬𝐤 & 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 _ $𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛

HR Strategy is looking for a 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐨𝐟 𝐑𝐢𝐬𝐤 & 𝐀𝐮𝐝𝐢𝐭 𝐒𝐞𝐧𝐢𝐨𝐫 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐫 _ $𝟏𝟎,𝟎𝟎𝟎 - 𝐁𝐢̀𝐧𝐡 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 +++ View JD: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-binh-duong-manager-head-of... Please help to forward to your friend in your networ Dear Our... View more
Answer hZWYmJthlG6WlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpaTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎0

Victoria gửi đến anh chị em vị trí cần tuyển dụng tại Hà Nội nhé.

𝐄𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐞 𝐃𝐢𝐫𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫 (𝐆𝐢𝐚́𝐦 Đ𝐨̂́𝐜 𝐒𝐚̀𝐧 𝐓𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐌𝐚̣𝐢 Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐓𝐮̛̉) _ $𝟒,𝟎𝟎𝟎 - $𝟔,𝟎𝟎𝟎 𝐍𝐞𝐭 _ 𝐇𝐚̀ 𝐍𝐨̣̂𝐢

Với vị trí này cần mời ứng viên  có kinh nghiệm:

- Kinh nghiệm quản lý sàn Thương Mại Điện Tử

- 3 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương

- Tiếng Anh Sử Dụng Tốt

Để biết thêm thông tin Anh Chị Em xem qua JD tại: https://hrstrategy.vn/job/hr-strategys-client-director-top-job-ecommerce...

Anh chị em cần tìm hiểu thêm thông tin vui lòng liên hệ Email: Sang.nguyen@hrstrategy.vn or contact via Phone/Viber/Zalo Ms. Victoria Sang: 0918 082 881 Skype ID: Sangrom. For more information and support. Thank you so much.

#hrstrategy #E_commerce #quanlysan_thuongmaidientu #Victoria_SangNguyen #shasugroup

Answer hZWYmJpolmucm5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eXlpSSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Pages

hZWYmJtjkW6Wm5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...