Anphabe

Connecting opportunities
hZWXl5VilW-Yk5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Giám Đốc Kinh Doanh

    DNP Corp - Salary: $3,000 - $6,000

    1. Hoạch định chiến lược, kế hoạch - Lập kế hoạch, chiến lược kinh doanh - đưa ra mục tiêu và dự báo doanh số và chương trình hành động cho hoạt động...
    Ha Noi
    Ho Chi Minh
Lazy Load...