Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJtgkWybl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • GIÁM ĐỐC QUẢN LÝ XÂY DỰNG

    Khang Điền - Salary: Competitive

    Hỗ trợ giám đốc Khối Quản lý dự án lập kế hoạch phát triển các dự án. Lập kế hoạch tổng thể “Master time line” cho từng dự án và tổ chức...
    Ho Chi Minh
Lazy Load...