Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZVpmmuXlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

17 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH

    DNP Corp - Salary: $500 - $600

    Chịu trách nhiệm chính về công tác Lễ tân, Hành chính văn phòng nhằm đáp ứng nhu cầu hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Công ty;Quản lý, lưu trữ giấy tờ...
    Ha Noi
hZWYmZVpmmuXlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...