Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpthk2uVlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

3 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Quản Lý Nhân Sự

    Tập Đoàn Hưng Thịnh - Salary: Competitive

    Tham mưu, đề xuất đến lãnh đạo Khối, lãnh đạo đơn vị các vấn đề liên quan đến: cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ phòng ban, chính sách thu nhập, hệ...
    Ho Chi Minh
hZWYlpthk2uVlJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...