Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRjmW2cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

12 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Phó Giám đốc điều hành mảng cơ điện

    40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

    Nghiên cứu mô hình vận hành hiện tại và đề xuất phương án vận hành, cơ cấu tổ chức phù hợp với  định hướng phát triển.Thiết kế hệ thống...
    Ha Noi
hZWYnJRjmW2cm5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...