Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJRnmnKVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

9 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
  • Phó Giám đốc điều hành mảng cơ điện

    40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: Competitive

    Nghiên cứu mô hình vận hành hiện tại và đề xuất phương án vận hành, cơ cấu tổ chức phù hợp với  định hướng phát triển.Thiết kế hệ thống...
    Ha Noi
hZWYnJRnmnKVlJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...