Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dgkWmYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

15 jobs found

Refine Your Results
  • Chuyên viên Pháp chế Hợp đồng

    RICONS - Salary: Competitive

    Nghiên cứu và hoàn thiện pháp lý các dự án đầu tư; Soạn thảo, phối hợp các phòng ban chủ trì công tác đàm phán, ký kết hợp đồng với Chủ Đầu tư; Phối...
    Ho Chi Minh
hZWYm5dgkWmYl5mExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...