Anphabe

Connecting opportunities
hZWXm5lokmuZlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

1 jobs found

Refine Your Results
  • PHÓ GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

    40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $900 - $1,300

    Tiếp nhận kế hoạch đơn hàng, phân bổ các công việc cần thiết để đáp ứng đơn hàng cho các xưởng thuộc chi nhánhTổ chức, điều hành mọi hoạt động sản...
    Hai Duong
hZWXm5lokmuZlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...