Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1mlG6UnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

11 jobs found

Refine Your Results
Clear All Filter
 • IT LEADER

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,200 - $1,500

  I. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN 1. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác của P.IT Quản trị và vận hành hệ thống CNTT bao gồm: ERP, DMS và các hệ...
  Ha Noi
 • CHIEF OPERATIONS OFFICER

  40HRS HR CONSULTING SERVICES - Salary: $1,400 - $1,800

  COO – directly reporter to CEO and is the second in command. He/she is responsible for implementing daily operations, aligned with that goal and the...
  Ha Noi
hZWXnZ1mlG6UnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...