Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJhhkW6clZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

7 tật xấu của sếp khiến nhân viên rời bỏ mình

Answer1 hZWYmJhhkW6clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJmViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Mai Tran's picture
1614584246

Người làm sếp thường có xu hướng đổ lỗi cho mọi thứ khi nhắc đến việc nhân viên rời bỏ công ty mà không nghĩ thật sự mình là căn nguyên.

 1. Không có nguyên tắc làm việc rõ ràng, không thực hiện cam kết
 2. Không công nhận thành tích cá nhân
 3. Giữ lại những nhân viên không đủ năng lực vì một lý do nào đó
 4. Không quan tâm nhân viên, bắt họ làm việc quá sức
 5. Mục tiêu không phù hợp
 6. Không cho nhân viên theo đuổi đam mê
 7. Không tạo ra môi trường làm việc tích cực, vui vẻ

Bạn thường rời đi vì tật xấu nào của sếp? 

Answer1 hZWYmJhhkW6clZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWmJmViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Son Tung's picture
  Son Tung
  1616052291

  Khi sếp tạo ra một môi trường làm việc không tích cực & vui vẻ chắc sẽ phải rời bỏ sếp sớm thôi. Ngày nào cũng la lối thì chẳng nhân viên nào thích đúng không. 

   hZWYmJhhkW6clZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uTload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJhhkW6clZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYa5aFneDh
  hZWYmJhhkW6clZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblpSIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmpvaJduVm6xtg..
hZWYmJhhkW6clZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...