Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpik2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cách tính lương Gross sang Net (gross to net)

Answer hZWXnJpik2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJWSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Tâm Huỳnh's picture
1557827830

Đến giờ đôi khi mình cũng vẫn nhận được câu hỏi "kinh điển" này từ bạn bè và người quen. Xin xem bài viết sau để lấy thông tin khi cần nhé. 

LƯƠNG GROSS 

Là tổng thu nhập = lương + các khoản bảo hiểm và thuế. Vì phải trích 1 phần để đóng bảo hiểm và nộp thuế thu nhập cá nhân, mức thực lãnh của bạn sẽ thấp hơn lương gross.  

LƯƠNG NET 

Là lương thực lãnh sau khi đã trừ bảo hiểm + thuế thu nhập cá nhân (net take home).

LUƠNG NET = LƯƠNG GROSS - (BHXH + BHYT + BHTN + THUẾ TNCN)

CÁCH TÍNH TỪ LƯƠNG GROSS SANG LƯƠNG NET

Theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH (2017), tổng lương của ng đi làm đóng góp cho 3 quỹ: BHXH, BHYT & BHTN là 32,5%. Trong đó, cty trả 22% và nhân viên trả 10,5%.     

Ví du: lương gross của bạn là 20 triệu, sau khi trừ 10,5% (3 khoản bảo hiểm trên) --> thu nhập trước thuế của bạn: 17.9 triệu. Sau khi trừ gia cảnh bản thân 9 triệu, phần chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) là 8.9 triệu. Khung này, bạn phải đóng thuế TNCN là 10% - tức 0.89 triệu.      


Xem thêm:

Answer hZWXnJpik2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmJWSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnJpik2uYmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...