Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnZ1kl2yWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Cha đẻ di truyền y học là ai, tên gì, nguồn gốc di truyền học

Answer hZWXnZ1kl2yWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXm5WYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Nguyễn Phú Danh's picture
1566023153

Cha đẻ di truyền y học là ai, tên gì, nguồn gốc di truyền học

Victor McKusick (1921-2008) được coi là cha đẻ của di truyền y học. Một nhà lâm sàng sáng tạo, nhà giáo dục y khoa và nhà nghiên cứu, ông đã thiết lập chương trình và phòng khám di truyền y tế đầu tiên tại Johns Hopkins vào năm 1957, được hình thành và biên soạn quyển Mendelian Inheritance in Man một danh mục cập nhật hàng năm về kiểu hình của con người (được xuất bản lần đầu vào năm 1966 và hiện được xuất bản trực tuyến), và tiến hành các nghiên cứu mang tính bước ngoặt về rối loạn di truyền trong người Amish (là một nhóm các tín hữu Kitô giáo duy truyền thống, có liên hệ gần gũi nhưng khác biệt với các giáo hội Mennonite, mà cả hai nhóm đều chia sẻ chung nguồn gốc Anabaptist từ Thụy Sĩ).

Ông là một người ủng hộ sớm lập bản đồ bộ gen của con người, và tham gia chặt chẽ vào những năm đầu của Dự án Bộ gen Con người, và là chủ tịch sáng lập Tổ chức Bộ gen Con người (Human Genome Organization - HUGO). Năm 1997 công nhận những đóng góp suốt đời của mình, ông đã nhận được giải thưởng Lasker cho thành tựu đặc biệt trong khoa học y tế.

Nguồn: http://dnamedical.vn/tin-tuc/tin-y-khoa-7/gen-dna-di-truyen-hoc-va-nhung-dieu-can-biet-25

Answer hZWXnZ1kl2yWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aXm5WYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXnZ1kl2yWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...