Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Covid-19 có phải thời điểm thích hợp để đầu tư nguồn nhân lực?

Answer1 hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Hiện tại có phải thời điểm thích hợp để công ty đầu tư vào mở rộng & phát triển nguồn nhân lực?

  A. Có. Nên tranh thủ lúc thị trường lao động đang dồi dào nhân tài và giá rẻ  
  B. Trong 3-6 tháng tới sẽ tập trung tối ưu hóa nguồn lực nội bộ trước xong mới đến việc đầu tư  
  C. Không. Chỉ ưu tiên đầu tư vào các yếu tố hệ thống, chuyển đổi kỹ thuật số  

Answer1 hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eWlpyXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tuan Nghiem's picture
  Tuan Nghiem
  1614156657

  Nếu là tôi, tôi sẽ chọn  B. Trong 3-6 tháng tới sẽ tập trung tối ưu hóa nguồn lực nội bộ trước xong mới đến việc đầu tư  

  - Đầu tư vào mở rộng & phát triển nguồn nhân lực nhưng không tận dụng hết nguồn nhân lực đang có gây uổng phí cho nguồn nhân lực & tiền bạc không cần thiết. 

  - Tận dụng công nghệ công ty đang sử dụng & một phần đầu tư vào công nghệ mới cần thiết với chi phí hợp lý. 

   hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVl5uRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2KYaZSFneDh
  hZWYmJdmmGmdnJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5OblJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZsaJ5mVm6xtg..
hZWYmJdmmGmdnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...