Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmpRikWuXlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM

Answer hZWXmpRikWuXlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlZSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Lê Nhất's picture
1512189150

Chủ đề này cũng không phải mới, tuy nhiên lại là vấn đề rất quan trọng trong các doanh nghiệp cũng như cơ quan nhà nước, mỗi nơi mỗi kiểu. Tôi thường được xếp hỏi : bạn hãy đánh giá về công việc của bản thân trong năm qua. Tôi thấy rất khó để trả lời, thay vì yêu cầu như vậy, tại sao chúng ta không xây dựng những tiêu chí đánh giá mà có thể đo lường được? 

Answer hZWXmpRikWuXlpKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZlZSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...