Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Founder & Co-founder khác gì nhau? Founder có nhất thiết phải làm CEO?

Answer2 hZWXn5tgkWyVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Ngô Mai Phương's picture
1560138565
Answer2 hZWXn5tgkWyVlZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aWmpyViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lý Kim Ngọc's picture
  Lý Kim Ngọc
  1560142022

  Mark Zuckerberg: founder and CEO
  4 anh còn lại: co-founders 

  Founder về cơ bản là người sáng lập và khởi nghiệp một doanh nghiệp. Còn Co-Founder – người đồng sáng lập về cơ bản là người giúp người sáng lập thành lập công ty và cho mượn các kỹ năng hoặc tài nguyên của họ cho doanh nghiệp và ý tưởng.

  Thường founder sẽ kiêm nhiệm luôn CEO và 1 cơ số các "chức vụ"/nhiệm vụ chính khác vì doanh nghiệp lúc này còn bé bé và nguồn lực vô cùng hạn chế.  

  Đến lúc doanh nghiệp đủ vững mạnh, Founder có thể bổ nhiệm người khác làm CEO, nhưng số doanh nghiệp đi được đến đoạn này là siêu ít :P  

   hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSTmoad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRa5qFneDh
  hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUlpiIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdlbVVvtrI.
 • Ngô Tường's picture
  Ngô Tường
  1560155624

  Thường thì ở Việt Nam, Founder kiêm luôn CEO và sales và marketing. Involve cả vào Finance và 1 tỉ các thứ lắt nhắt khác heheh  

   hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlpSUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2GRbJaFneDh
  hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5KUl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxbJdpZFVvtrI.
hZWXn5tgkWyVlZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...