Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmphmmG2YmZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Kiến thức chuyên ngành vs. Kiến thức chuyên môn

Answer6 hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Do Chi Hieu, CFA's pictureAnphabe Expert
1427109093

Kiến thức chuyên môn thường được chứng thực bằng bằng cấp.

Kiến thức chuyên ngành là khi bạn đem chuyên môn áp dụng vào 1 lĩnh vực nào đó. 

Ai trong chúng ta đều có 2 loại kiến thức và kỹ năng này, tuy nhiên tỷ lệ khác nhau.

Bạn nghĩ nhà tuyển dụng "định giá" kiến thức chuyên ngành hay kiến thức chuyên môn cao hơn?


Answer6 hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WRm5yViJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Tan Lam's pictureAnphabe Most Active Contributor
  Tan Lam
  1427169440

  Điều đó tùy thuộc vào vị trí cần tuyển (nhân viên thuần, nhân viên sẽ phát triển thành quản lý, quản lý) với các yếu tố kèm theo về nhu cầu tạm thời, quy mô ổn định cho vị trí đó hay cần có sự phát triển về nhân lực phù hợp.

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZ2XnIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSab5yFneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWdmpqIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhwbZpmVm6xtg..
 • Xuan Bach's picture
  Xuan Bach
  1427172814

   Theo như định nghĩa của anh Chí Hiếu thì Kiến thức chuyên ngành khó tích lũy hơn Kiến thức chuyên môn. Vì kiến thức chuyên môn có thể tích lũy bằng cách thụ động: Chịu khó hoàn thành các khóa học, còn kiến thức chuyên ngành là phải có: Kiến thức chuyên môn + sự sáng tạo, nhạy bén khi áp dụng (có rủi ro, sai sót).

  Thường thì cái nào khó tích lũy hơn thì sẽ được đánh giá cao hơn.

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZ2XnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSab52FneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWdmpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJxqVm6xtg..
 • Hong Van's picture
  Hong Van
  1427179658

   Theo ý kiến cá nhân em, tại Việt Nam mình, sự chênh lệch mức lương giữa người mới ra trường (chỉ có kiến thức chuyên môn) và người nhiều kinh nghiệm (có kiến thức chuyên ngành) là khá lớn. Như vậy chứng tỏ kiến thức chuyên ngành được "định giá" cao hơn.

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZ2YlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSacJSFneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWdm5KIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmtraJ1oVm6xtg..
 • Nguyen Hong Minh's pictureAnphabe Most Active Contributor

   ...ngành thường được hiểu là nghề (ngành nghề), còn môn là môn (môn học), tức là chuyên môn mang tính hẹp hơn, ngành gồm nhiều chuyên môn. Như vậy kiến thức chuyên ngành là là kiến thức về ngành, kiến thức chuyên môn là kiến thức về chuyên môn, ngành rộng hơn môn vậy thôi.

  ...ở đây chúng ta nên chỉ phân biệt nghề và chuyên môn thì hơn là ngành bởi nói chung chuyên ngành và chuyên môn là một, còn nghề mới được chứng thực bằng bằng cấp. Tôi không phải là nhà ngôn ngữ nhưng tôi hiểu đơn giản như thế cho nó nhanh.

  ...tôi nghĩ chắc là nhà tuyển dụng đánh giá anh hiểu về ngành nghề nhiều hơn anh hiểu về chuyên môn khoảng 60/40 gì đó, tức là cần kiến thức bao quát, tổng thể, cái nhìn nhỉnh hơn một chút anh chỉ biết có chuyên môn, chỉ biết về chi tiết...(chắc là thế bởi vì chúng ta thích làm việc với người hiểu về chuyền ngành, hiểu nghề hơn là chỉ hiểu mỗi một việc, mỗi một chuyên môn, và những người độc môn như thế sẽ gặp khó khăng trong giao tiếp, trong việc mang lại hiệu quả chung, tất nhiên giáo sư chuyên môn hay người có kỹ năng chuyên môn là rất quý (40% mà) vẫn rất cần thiết).

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmZ2Zl4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmSacZeFneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpWdnJWIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsaJdmVm6xtg..
 • Ralph Nguyen's picture
  Ralph Nguyen
  1429226493

  Trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thương mại... luôn có 2 nhóm người chính, đó là nhóm thực thi và nhóm tổ chức thực hiện

  Thực thi cần chuyên môn và tổ chức cần chuyên ngành

  Muốn phát triển dài bền bạn cần trang bị cả 2 và cân bằng tùy tình thế, thời điểm (mới đi làm khác với 3 năm sau hay khác với 13 năm sau đó...)

  Vậy tùy vào việc tuyển người thuộc nhóm nào mà định giá

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpWWmIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWSbpiFneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaVmZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmhsbJ5nVm6xtg..
 • Do Chi Hieu, CFA's pictureAnphabe Expert

  Theo quan điểm cảu tôi, những năm đầu sự nghiệp, kiến thức chuyên môn quan trọng

  Nhưng càng về sau, kiến thức chuyên ngành càng quan trọng. Đó là lý do vì sao các bạn làm kế toán nhảy từ cty ngành này sang ngành khác, vẫn làm việc đc, nhưng sự nghiệp sẽ dần dậm chân tại chỗ. 

   hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKUmpWamIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlmWScpiFneDh
  hZWXmphmmGydlJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlpaVnZaIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmdrb5drVm6xtg..
Lazy Load...