Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Lý do mà Chương Dương liên doanh với Coca-cola là gì?

Lý do mà Chương Dương liên doanh với Coca-cola là gì? Chẳng lẽ Chương Dương không nhìn trước được những nguy cơ tiềm ẩn trong việc hợp tác này? Cái mà Chương Dương bị mất sau khi kết thúc liên doanh với Coco-cola?

1349839525
 • Investment & Securities
 • 2 answer(s)
 • hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5mRlJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Hồi trước, khi Coca Cola liên doanh với Việt Nam toàn lỗ vốn. Sau đó, Việt Nam thoái vốn chỉ còn lại Coca Cola sống nhởn nhơ. Giờ liên doanh với Chương Dương chắc cũng là con đường cũ: thâu tóm từ từ và nuốt vô bụng luôn! Hehe! 

  1349875331
  • hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTl5ualYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWKYcpWFneDh
  hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZObnZOIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZoaJ9qVm6xtg..
 • bài học nhãn tiền của hàng loạt công ty liên doanh là bị thâu tóm

  1352796319
  • hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKTmJqRlIad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIlWOXaZSFneDh
  hZWXmJhnmXKXk5KExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHlZSalJKIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpaptyhmZuap1oVm6xtg..
Lazy Load...