Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5tik26cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MƯỜI ÁC HẠNH - MƯỜI THIỆN HẠNH

Answer hZWXn5tik26cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5qTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Đỗ Hồng Phúc's picture
1573029629

10 ác hạnh:
1. Sát sinh
2. Lấy những gì không được cho
3. Tà dâm
4. Nói dối
5. Gieo mối bất hòa
6. Nói chuyện phiếm vô ích
7. Nói lời cay nghiệt
8. Tham muốn
9. Muốn làm tổn hại người khác
10. Tà kiến

10 thiện hạnh:
1. Không sát sinh. Hơn thế, phải cứu sinh mạng bằng cách trả tự do cho những con vật hay con người bị giam cầm.
2. Không trộm cắp. Hơn thế, phải hành bố thí.
3. Không tà dâm. Hơn thế, phải giữ mình trong sạch.
4. Không nói dối. Hơn thế, phải nói sự thật.
5. Không nói lời thêu dệt, không phù hợp, hay nói lời vô nghĩa. Hơn thế, phải nói lời ngay thẳng.
6. Không nói lời gây chia rẽ. Hơn thế, phải nói lời mang lại sự bình yên và hòa hợp giữa mọi người.
7. Không nói lời thô lỗ, ác nghiệt. Hơn thế, phải nói lời hòa nhã.
8. Không tham dục. Hơn thế, phải suy nghĩ sâu sắc về sự ghê tởm của thân thể và các đối tượng thế gian.
9. Không sân hận. Hơn thế, phải suy nghĩ sâu sắc về lòng tốt và lòng bi.
10. Không u mê. Hơn thế, phải suy nghĩ sâu sắc về lý nhân duyên.

Answer hZWXn5tik26cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5qTiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5tik26cmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...