Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Quản lý chi tiêu

Answer1 hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aSlZSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Cong Le Thanh's picture
1531488032

Xin

Xin chào mọi người, 

Các bạn có quan tâm đến việc quản lý chị tiêu cá nhân không? Nếu có các bạn kiểm soát chị tiêu của mình bằng cách nào? 

 1. Làm quyển sổ thứ chi
 2. File Excel/Google Sheet 
 3. App trên điện thoại

Hãy chia sẻ kinh nghiệm của mình cho mọi người cùng biết nhé. 

Cá nhân mình đang dùng Google Sheet. 

Answer1 hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aSlZSaiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Lily Le's picture
  Lily Le
  1531709156

  Mình thì đang dùng App trên điện thoại bởi nó nhanh và rất tiện nhớ. App mình dùng là Money Lover có hình chú heo ú ì, cứ mỗi lần chi ra bất cứ khảo nào mình đều note lại trên ấy, đến cuối tháng ứng dụng sẽ tự động cập nhật và cho ra biểu đồ chi tiêu, nhờ đó mình kiểm soát được tất cả những gì chi ra trong tháng!

   hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVlZWVnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2CSbZ2FneDh
  hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5GVmJuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpappyhmdrcJxXb7Cx
hZWXnJpkknCUlZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...