Anphabe

Connecting opportunities
hZWXmptmmW6YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Quản lý có tự động hóa được không?

Answer hZWXmptmmW6YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm5qWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Dai Daq's picture
1517614896

 

 

Liệu tôi đã làm đúng công việc của mình?

Thử suy ngẫm môi trường doanh nghiệp của bạn có đang ở tình trạng "Người đang làm việc gần như máy và ngày nay thì máy đang dần làm việc giống người "?

Ai có nhu cầu tư vấn xây dựng hoặc dùng thử hệ thống "http://vinwm.net" có thể gửi thông tin đến "daidangqn@gmail.com" hoặc inbox "https://www.facebook.com/dai.dangtrong" chia sẻ để cùng thành công. 

Thông tin chi tiết cùng gia nhập thành viên "http://vnanw.com" để xây dựng cộng đồng phát triển.

Answer hZWXmptmmW6YmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WZm5qWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
Lazy Load...