Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmkW2Uk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Sử dụng phần mềm ERP trong một tổ chức mang lại lợi ích gì?

Answer hZWXn5pmkW2Uk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aampaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Do Thanh Van's picture
1577952815

Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) không chỉ cần thiết cho các công ty lớn, mà còn hiệu quả đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Hệ thống phần mềm ERP là một công cụ quan trọng để quản lý toàn bộ quy trình của doanh nghiệp gồm sản xuất, xử lý đơn đặt hàng, quản lý hàng tồn kho,... Nó cũng theo dõi thông tin về số lượng vật liệu, doanh thu, đơn đặt hàng, nhân sự và năng lực sản xuất.

Tìm hiểu chi tiết lợi ích trong bài viết và chia sẻ quan điểm với mình nhé!

6 lợi ích chung của việc sử dụng phần mềm ERP trong một tổ chức

Answer hZWXn5pmkW2Uk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aampaXiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pmkW2Uk5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...