Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJlhmWuYlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Tips sử dụng phần tiền tiết kiệm khi nhân viên làm việc tại nhà

Answer1 hZWYnJlhmWuYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5qZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Thực hiện chính sách làm việc tại nhà có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm các chi phí văn phòng. Chúng ta nên ưu tiên sử dụng phần tiền tiết kiệm này như thế nào?  

A. Tăng lương cho các bộ phận không được / hoặc ít được áp dụng chính sách WFH so với các bộ bận phác
B. Hỗ trợ cho các nhân viên trợ cấp điện, nước, ăn uống… khi làm việc tại nhà
C. Sung vào công quỹ, vì công ty đang cần nhiều khoản tiền dự trữ


Answer1 hZWYnJlhmWuYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eYm5qZiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

 • Ngô Mai Phương's picture

  Haha. Nay 3 người trong công ty sẽ chọn 3 đáp án khác nhau: 

  - nhân viên đi làm tại công ty sẽ muốn chọn phương án A. Tăng lương cho các bộ phận không được / hoặc ít được áp dụng chính sách WFH so với các bộ bận phác. 

  - nhân viên làm việc tại nhà thì mong muốn được B. Hỗ trợ cho các nhân viên trợ cấp điện, nước, ăn uống… khi làm việc tại nhà. 

  - chủ doanh nghiệp lại muốn chọn C. Sung vào công quỹ, vì công ty đang cần nhiều khoản tiền dự trữ. 

  Phương án nào cũng cần đưa trên bàn cân. Nhưng là HR / người quyết định chắc sẽ chọn C. Vì giai đoạn khó khăn như hiện nay (thời gian dịch bệnh) tiết kiệm tiền cho công ty là cần thiết. Và hẹn mọi người 1 ngày cuối năm sẽ review lại lương để tăng thêm thu nhập cũng như động lực đi làm với mọi người. 

   hZWYnJlhmWuYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmJSUload2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWYnJlhmWuYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2ORbJaFneDh
  hZWYnJlhmWuYlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5SUl5SIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmlxap9uZFVvtrI.
hZWYnJlhmWuYlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...