Anphabe

Connecting opportunities
hZWXn5pmkmyWmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Triết lý cung đường Hạnh Phúc trong kinh doanh [Mr. Douglas Kuo – TGĐ Abbott VN]

Answer hZWXn5pmkWyYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5ybiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Ha's picture
1573188391

Cung đường hạnh phúc của mỗi người phụ thuộc nhiều vào trí tuệ cảm xúc. Điều này bao gồm kỹ năng nhận định con người, khả năng phán đoán, tư cách và phẩm chất. Làm chủ được các yếu tố này hướng chúng ta tới hạnh phúc lâu dài.

🔸Trí tuệ cảm xúc là nền tảng giúp chúng ta dễ dàng nhìn ra nhân tài trong tổ chức, đánh giá đúng tình hình, điều tiết tốt để hỗ trợ nhân viên mang đến kết quả tốt nhất.

🔸Kỹ năng làm việc với con người giúp lãnh đạo truyền tải thông điệp, trao quyền và truyền cảm hứng, giúp nhân viên thấu hiểu tầm nhìn và biến chúng thành hiện thực. Thay vì giao việc hãy trao quyền và nâng tầm đội ngũ nhân viên.

🔸Khả năng phán đoán giúp người lãnh đạo nhìn trước tương lai và dự đoán những rủi ro.

🔸Tư cách và phẩm chất: xoay quanh 5 chữ Nhân, Lễ, Nghĩa, Trí, Tín. Nhân viên không rời bỏ công ty, họ rời bỏ lãnh đạo. Do đó, người lãnh đạo cần có cả tâm lẫn tầm, để gây dựng tinh thần – giao tiếp và con đường thăng tiến cho nhân viên; giúp nhân viên tin tưởng vào mục đích công việc và lựa chọn làm việc tại công ty là đúng đắn. Từ đó, bản thân nhân viên sẽ tìm thấy hạnh phúc dài lâu trong chính công việc và trong cuộc sống.

Answer hZWXn5pmkWyYmZOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5aZm5ybiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWXn5pmkmyWmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...