Anphabe

Connecting opportunities
hZWYlpdkk2qdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Xây dựng lại từ đầu chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban như thế nào?

Answer hZWYlpdkk2qdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnJWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Phan Nhi's picture
1600673128


Em mới vô vị trí HCNS tại một công ty sản xuất. Nhiệm vụ của em trong 2 tháng thử việc là phải xây dựng toàn bộ bảng chức năng nhiệm vụ của các phòng ban, bộ phận trong công ty. Theo em được biết trước đây chưa có ai làm việc này cả, mỗi phòng ban là một tổ chức nhỏ khá độc lập. Thâm chí mô tả công việc của các trưởng phòng cũng không đầy đủ và rõ ràng nên em gặp khó khăn trong việc tổng hợp thông tin. 

Không biết các anh chị có kinh nghiệm chia sẻ thêm với em cách thức để hoàn thành công việc này hiệu quả và tránh mất quá nhiều thời gian không? Em cảm ơn nhiều!

Answer hZWYlpdkk2qdlpaExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5eUnJWYiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYlpdkk2qdlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...