Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol2mbm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Các kỹ năng để TỐI ƯU HÓA DOANH THU.

Answer hZWYmZhol2mbm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySnZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Bắc Hà Nguyễn's picture
1389582811

Chào cả nhà. cuối tuần ngày 18-19/1 mình có một chương trình đầo tạo bán hàng. Chương trình này khác biệt những chương trình khác ở chỗ là nó tập trung vào việc NGĂN CHẶN lời từ chối chứ không phải là xử lý từ chối. Người bán sẽ có một bộ câu hỏi dẫn dắt người mua từ chỗ không có nhu cầu mua hoặc nhu cầu mua rất nhỏ đến chỗ mong muốn mua mãnh liệt. 

Cả nhà tham khảo và like nhé. Thank u

http://toiuuhoadoanhthu.blogspot.com/

Answer hZWYmZhol2mbm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5ySnZeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhol2mbm5qExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...