Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhol2ydmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Chia sẻ Ý tưởng Helping for a reason/ Cộng đồng xây dựng xã hội qua hành động thay vì vật chất

Answer hZWYmZhol2ydmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
DIEP NGO's picture
1381220011

• Xâydựng 1 cộng đồng xã hội hoạt động với mục đích chia sẻ trách nhiệm xã hội với tôn chỉ                               

                            “Đưa cần câu đừng cho con cá” – “Hành động xanh cho xã hội”

• Mang tính tương tác cao:

  Kêu gọi chung tay, chung sức giúp đỡ cộng đồng những hành động trực tiếpmangtính phi vật chất (khôngquyêngóptiềnmặttrênmạngxãhội)

  Giúp đỡ thông qua việc tặng chiếc cần câu thay v ìtặng con cá

Answer hZWYmZhol2ydmpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhol2ydmpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...