Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkknKWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

CHUYỂN HÓA TIÊU CỰC VÀ HÒA BÌNH

Answer hZWYmJtkknKWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Nguyen's picture
1367643489

Hiên tượng Bị xâm nhập 

Bây giờ, chúng tôi có những vấn đề khác để cho bạn biết. Bạn có thể nhận thức được những làn sóng của năng lượng biến động trong những ngày gần đây. Sau một làn sóng rung động cao, làn sóng nâng cao tinh thần, thì năng lượng giảm xuống một chút. Gần giống như những làn sóng trên bãi biển. Những người nhạy cảm với những thay đổi này sẽ cảm thấy sau những ngày vô cùng tràn đầy sinh lực là một giai đoạn chán nản và mệt mỏi. Đây là phản ứng bình thường của cơ thể với những thay đổi của vũ trụ. Việc bạn cần làm là : Nghỉ ngơi, phục hồi và mở cửa đón nhận những làn sóng tiếp theo sẽ tới ngay sau đây. Bạn đang phản ứng với sự gia tăng của Ánh sáng và Yêu thương. Quá trình Thăng thiên đang được thực hiện rất tốt nhờ những nỗ lực bền bỉ của nhiều Lightworkers và Wayshower. Họ đang làm gương và giơ cao ngọn đuốc cho tất cả những người khác.

ÁNH SÁNG TÂM LINH

http://astamlinh.blogspot.com/2013/05/chuyen-hoa-tieu-cuc-va-hoa-binh.html

Answer hZWYmJtkknKWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5qVlJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmJtkknKWmZKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...