Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Dang ky the tin dung HSBC duoc tang voucher mua sam gia tri

Answer1 hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Kinh gui cac anh chi em,
Hien tai Ngan Hang HSBC dang co Chuong trinh rat lon danh cho chu the tin dung moi. Thanh gui thong tin de cac anh chi tham khao va lien he neu co nhu cau:
Khi dang ky the tin dung khach hang se duoc tang:
- 01 voucher mua sam tai Big C
- 1 voucher 500000 VND mua sam tai Parkson
- Co co hoi nhan lai 2.000.000 VND khi mua sam bang the.
- Duoc giam gia 30% tai nhieu diem thanh toan trong suot 90 ngay.
Chuong trinh cu the moi cac anh chi xem qua trong duong link nay:
http://www.hsbc.com.vn/1/2/personal/promotion/khuyen_mai_giang_sinh?WT.a...

Hy vong la thong tin nay huu ich doi voi cac anh chi dang thuc su quan tam.
Tran trong,
Phuong Thanh

Answer1 hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WRmJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

  • Hoa Đặng Thị's picture

    Chương trình có áp dụng cho thẻ Debit ko bạn ?

      hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWlZ2Vhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
    • hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGCabYae3-A.
    hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJGdmISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZKBalmlraYhwsbA.
hZWYnJ1lkWqWmZuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...