Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZhjmXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

HàNội >Vietnam: Tuyểnmộ-JV - Cơhội sởhữu, điềuhành trong lĩnhvực thờithượng trên tiềnđồn của phụchồi kinhtế có tiềmnănglớn hiện

Answer hZWYmZhjmXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aVmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen's picture
1333964635

Nếu Cá nhân hoặc Công ty của bạn có vốn và năng lực kỹ thuật mạnh về (>=1) trong những lĩnh vực sau:
(1) tiếp thị trực tuyến, truyền thông đa phương tiện, vận hành quảng bá cổng giao tiếp điện tử lớn;
(2) công nghệ thông tin (PHP> ON-PAGE SEO> off page seo> sem>smm);
(3) dịch vụ ngân hàng đầu tư: tư vấn tài chính-pháp lý-định giá-nghiên cứu khả thi-lập kế hoạch kinh doanh, tái cấu trúc-dịch vụ mua bán sáp nhập dự án và doanh nghịêp
(4) tổ chức sự kiện-tiếp thị-bán-môi giới đầu tư

Cần 3 nhóm đối tượng: Vui lòng xác định nhóm bạn muốn.
<1> Cổ đông có vốn, cộng sự có nghề và vốn, cam kết đồng sở hữu, vận hành;
<2> Cộng tác viên bán thời gian uyển chuyển theo việc cụ thể;
<3> Đại lý độc quyền hoặc không độc quyền ở các tỉnh và ở một số nước trên thế giới.

(Số ký tự ở đây chỉ bằng 1/6 những gì tôi muốn gửi) + (Tôi muốn biết sơ bộ trước về bạn trước khi bộc lộ) = nếu bạn có năng lực và quan tâm thì vui lòng gửi email riêng có thông tin cá nhân cơ bản trong chữ ký điện tử của bạn cá nhân để mình sẽ gửi link tới trang mô tả chi tiết với rất nhiều thông tin mang tính phân tích và demo. Trân trọng. dealflowvn@gmail.com và 84903232991 

--------------------------------

Hanoi>Vietnam: Recruitment or JV opportunity to own and operate a trendy business at the forefront of economic recovery with enormous undertapped potential:
If you personally or your firm institutionally has capital and strong technical capabilities in (>=1) of the following fields:
(1) online marketing, multimedia communication, promotion and running large e-portal ;
(2) information technologies (PHP> ON-PAGE SEO, off-page seo> sem>smm);
(3) investment banking services: financial and legal analysis to do projects and businesses valuation, FS, biz planning, restructuring, m&a services
(4) event hosting, investment marketing, sales & business development.

3 groups of partners are needed: Please specify your group of interest.
<1> Committed shareholders, skilled equity partners to co-own and co-operate;
<2> Part-time consultants/agents engaged on flexible arrangement by specific jobs;
<3> Exclusive or non-exclusive agents in other cities and provinces nationwide and perhaps in selected states overseas.

(Number of characters allowed here is just 1/6 of what I would like to get across) + (I would like to know who you are prior to full disclosure) = If you find yourselves capable and interested please comment or privately email me with your digital signature, company’s site etc. so that I could send you the link to the page on my site with tons of analytical details and demonstration. Kind Regards. dealflowvn@gmail.com and 84903232991

Answer hZWYmZhjmXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aVmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYmZhjmXKalpuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...