Anphabe

Connecting opportunities
hZWYl5VnmW-dm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

KỸ NĂNG TUYỂN DỤNG VÀ LỰA CHỌN ỨNG VIÊN (26-27/11/2011)

Answer1 hZWYl5VnmW-dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1321512740

- Nhận biết và xác định rõ phương pháp tuyển dụng

- Phác thảo và giải thích 4 chìa khoá sơ lược về tiểu sử cá nhân và những áp dụng của nó

- Nhận ra và định rõ kỹ xảo phỏng vấn 3A có ảnh hưởng đến sự sàng lọc

- Xác định và lựa chọn cách thức

- Xác định biểu hiện bên ngoài cho cách thức phỏng vấn

- Quản lý phỏng vấn một cách có hiệu quả

- Lựa chọn ngỏ lời với người tuyển dụng cuối cùng

Chi tiết : http://aitc.com.vn/dao-tao/ky-nang-tuyen-dung-va-lua-chon-ung-vien-26-27...

Answer1 hZWYl5VnmW-dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WSlpWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

 • Minh Tinh AITC's picture
  Minh Tinh AITC
  1321943869

  Sử dụng những phương pháp thuyết trình đa dạng bao gồm bài giảng ngắn, thảo luận theo nhóm, sắm vai, học hỏi lẫn nhau, trò chơi và bài tập vận dụng.

   hZWYl5VnmW-dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5sblKWmpaVhp_VoJxqg5rH19HVw8-VV6GaoGKhs60.
  • hZWYl5VnmW-dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemJyImGWTbYae3-A.
  hZWYl5VnmW-dm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZJyHmJaWmISh12qac4bS2dHJ2JCqz5WIbdlwZaBalWlpcJtXb7Cx
hZWYl5VnmW-dm5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...