Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZlil26blpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Thiết kế hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc (KPI)

Answer hZWYnZlil26blpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WUm52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1323848981

Module 1: Tổng quan về nguyên tắc của hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc

- Triết lý và các nguyên tắc cơ bản
- Các thành phần của hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc
Module 2: Thiết kế tổ chức và cơ cấu công việc

- Cấu trúc tổ chức
- Cơ cấu công việc
- Mô tả công việc
- Đánh giá công việc
Module 3: Xây dựng bộ tiêu chí (KPI) Phần 1

- Bộ chỉ tiêu tăng trưởng
- Bộ chỉ tiêu hiệu quả hoạt động

Module 4: Xây dựng bộ tiêu chí (KPI) Phần 2

- Bộ chỉ tiêu dịch vụ khách hàng
- Bộ chỉ tiêu phát triển nguồn nhân lực

Module 5: Thiết kế hệ thống lương khả biến theo kết quả kinh doanh (KPI)

- Xác định chỉ tiêu cốt lõi và các tỷ lệ
- Đánh giá hiệu quả làm việc
- Xây dựng hệ thống lương theo hiệu quả hoạt động
Module 6: Kết nối với hệ thống lương thưởng

- Nguồn tài chính
- Các nguyên tắc chia thưởng

I. PHƯƠNG PHÁP HỌC

- Học viên đóng vai tư vấn nhân sự chuyên nghiệp cho một tổ chức
- Thực hành trên cơ sở tình huống thực tế
- Thảo luận, đề xuất xây dựng và bảo vệ các ý tưởng thiết kế hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo bộ các chỉ tiêu (KPI) và hiệu quả hoạt động.

II. KẾT QUẢ ĐẦU RA

Kết thúc khóa học, học viên đã xây dựng xong và bảo vệ được các ý tưởng thiết kế hệ thống đánh giá hiệu quả làm việc theo bộ các chỉ tiêu (KPI) và hiệu quả hoạt động đảm bảo các tiêu chuẩn:

+ Đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp có một hệ thống đãi ngộ cạnh tranh so với thị trường mục tiêu, dựa trên đánh giá hiệu quả làm việc
+ Đảm bảo công bằng nội bộ
+ Tạo sự khác biệt về hiệu quả làm việc cá nhân

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HỌC PHÍ
Khai giảng: 24-25/12/2011
Thời gian học: 2 ngày
Giờ học: 08h30 – 17h00
Địa điểm học: Hà Nội
Học phí: 4.000.000 VND/1 khóa

IV. LIÊN HỆ
AITC – Công ty CP Đào tạo tư vấn quốc tế Anh Minh
Địa chỉ: P604, Tầng 6, Toà nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: 22431742; 62910380
Email: info@aitc.com.vn; Website: www.aitc.com.vn

Answer hZWYnZlil26blpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WUm52EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZlil26blpOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...