Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1lkWuVlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Trưởng phòng Điều hành Vận tải (1500$; Logistics) (Hà Nội)

Answer hZWYnJ1lkWuVlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1466577919

Mô tả công việc: - Tổ chức bộ máy sản xuất ngành vận tải - Nghiên cứu đề xuất cơ chế , mô hình , và qui trình làm việc của toàn bộ ngành vận tải - Tổ chức tính toán đề xuất và triển khai kế hoạch ngành vận tải hàng năm - Các công việc phân công khác 

Yêu cầu công việc - Trình độ: Đại học trở lên, - 2-3 năm KN ở vị trí tương đương, - Tiếng Anh thành thạo 

Chi tiết: http://hrchannels.com/Truong-phong-Dieu-hanh-Van-tai-1500$;-Logistics;-Ha-Noi---N373-jd35336.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJ1lkWuVlpiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJyWiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1lkWuVlpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...