Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1kmnKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Trưởng phòng Mua hàng ($800) (Bắc Ninh)

Answer hZWYnJ1kmnKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZWbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1467020372

Mô tả công việc
• Hỗ trợ hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật tư, nguyên liệu phục vụ hoạt động SXKD.
• Điều hành, quản lý nhân viên phòng Mua và Cung ứng để thực hiện công tác chuyên môn.
• Kiểm tra chất lượng và tiến độ cung ứng của toàn bộ vật tư, nguyên vật liệu đầu vào phục vụ cho hoạt động SXKD
.
Yêu cầu công việc
- Trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên,
- Tiếng anh viết và nói ưu loát hoặc tương đương trở lên,
- Kinh nghiệm: ≥ 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
Chi tiết: http://hrchannels.com/Truong-phong-Mua-hang-Bac-Ninh,-$800-TH394-jd35497.aspx
Liên hệ; Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnJ1kmnKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnZWbiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnJ1kmnKblpqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...