Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZRhmmmYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Trưởng phòng Mua hàng (tiếng Trung; $1000) (Hà Nội)

Answer hZWYnZRhmmmYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.
Huong Bui's picture
1466495139

Mô tả công việc: - Hoạch định kế hoạch mua hàng và cung ứng vật lực phục vụ hoạt động SXKD của Công ty - Chịu trách nhiệm mua hàng trong và ngoài nước tại tất cả các thị trường - Quản lý các Nhà cung ứng theo qui trình của công ty 

Yêu cầu công việc - Ưu tiên nam tốt nghiệp đại học các chuyên ngành có liênquan. - Tiếng Trung thành thạo trong công việc - Có kinh nghiệm trong việc mua các sản phẩm liên quan đếnđồ gia dụng, nội thất nhà bếp . . . 

Chi tiết: http://hrchannels.com/Truong-phong-Mua-hang-tieng-Trung;-$1000;-H382-jd35356.aspx
Liên hệ: Ms.Huong: 01236361080/huong.nguyen@hrchannels.com

Answer hZWYnZRhmmmYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmWch5WUnJuSiJ-jm3GehcPG2NWjlM-ViG3PcGChteE.

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

    There are no answers to this question yet.
hZWYnZRhmmmYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...