Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZlgkm2Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Tuyển dụng: Đầu bếp làm việc tại Canada

Answer hZWYmZlgkm2Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Julie Tran's picture
1381716868

Tuyển
dụng: Đầu
bếp làm việc tại Canada


 1. hội làm việc ở khách sạn 5 sao

 2. Được
  phép thường trú khi đến Canada

 3. Được
  ưu tiên sống cùng gia đình

Yêu
cầu:

 1. Nam/
  nữ: từ 25-45

 2. Kinh
  nghiệm 2 năm


 3. chứng chỉ tiếng Anh: IELTS 4.0-4.5,

 4. Sức
  khỏe tốt

 5. ...........

Chi tiết xin liên hệ:

Ms. Ngọc Triều – 0906 910 278

Email: trieu.le@nhigia.vn

Skype/Yahoo: nhigia_company

Answer hZWYmZlgkm2Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWmpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Answers

  There are no answers to this question yet.
hZWYmZlgkm2Vk5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...