Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5thmmuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Joseph Vu's picture
1334627198 | Other

http://www.sggp.org.vn/diachicangiupdo/

Answer hZWYm5thlXGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aWmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
bao hr's picture
1334505758 | Other

http://cafehr.net/LaborRule/5,97/37-xu-30-vu-kien-chi-mat-90-phut.aspx

Answer hZWYm5thlXGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aWl5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
nkn thanh's picture
1334415413 | Other

HOT GƠN ĐẾN TỪ HOA QUẢ SƠN ?

HÓT GƠN ĐẾN TỪ HOA QUẢ SƠN :... View more
Answer hZWYm5thlXGVlpeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aWlpuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Thương Đặng's picture
1334369094 | Other

Do you like iPad? Here are new desktop, but it looks like BIG iPad. I hope this PC can serve your work :)

Answer hZWYm5thlXGVl5OExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aWlpeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Dinh Tung Truong's picture
1334105635 | Other

Hãy chia sẽ để kết nối!

YM: dinhtung_vn2004, Skype: dinhtung_vn2004. Share to conect another.

Answer hZWYm5thmmuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aVm5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

What is the business purpose of Vietnamese?

Answer2 hZWYm5thlXGUnJKExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aTm5SEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Buidacduong SIR's picture
1334041288 | Other

Khởi nghiệp ở Việt Nam: Tuổi nào, nghề gì có nhiều cơ hội thành công nhất ?

Đọc những thành công của người Mỹ, ngẫm tới người Việt Nam ta, Làm sao để Người Việt có những doanh nghiệp vĩ đại, doanh nhân tầm cỡ thế giới ?... View more
Answer1 hZWYm5thk3GWmZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5aVl5uEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
  • NGUYỄN CHÍ THÀNH's picture
    NGUYỄN CHÍ THÀNH

    Thành công không có nghề, không có tuổi. Thế giới của thành công cũng là một xã hội thu nhỏ. Ở đó nó còn phụ thuộc nhiều yếu tố từ khách quan và chủ quan. Có nhiều người tài ba lỗi lạc, nhưng không gặp thời thì cũng tiêu. Nhớ anh Bầu Đức, ngày xưa anh đâu có gì, nhưng để như anh cũng phải gặp thời. Nếu để anh thời nay làm lại từ đầu, chắc chắn là sẽ khó hơn nhiều. Thế giới càng phẳng, tỷ lệ thành công lớn lại càng ít đi.
    Theo tôi, nghề nào cũng có lợi thế và có giá trị xuyên lục địa. Nghề nào cũng mang lại nhiều cơ hội để làm ăn.

Pages

hZWYm5thmmuYmZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...