Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtklWqYlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

Bạn có thể tìm thấy chương trình team building hay nhất Việt Nam ở đâu?

 Team building giúp bạn trở thành người
chiến thắng bằng cách nào và bạn có thể tìm thấy chương trình team building hay
nhất Việt Nam ở đâu?

http://www.youtube.com/watch?v=v1T-mc5Q9Fs

Answer hZWYmJtilGyWl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uXlJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Urgently looking for a CFO who had experienced in FMCG or Seafood industries. Location: base in HCMC. Salary: $4000 ~ $5000.

Requirements as follows:

- Age: around 40 years old or older

- Experience: strong in Finance management in similar
position in both MNC and local companies. Familiar with ERP system.

- English: fluently communication for 4 skills

Candidates who interested in this post please send
your latest resume to huynhtuyen@careerplanning.com.vn for further information.

Visit our website at www.careerplanning.com.vn for
more opportunities!

Answer hZWYmJtklWqYlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWnZuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1381906522 | Event

Kính chào các anh chị , CONNECTING LADY THU ANH KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM CEO FORUM 2013 - CƠ HỘI KẾT N

Answer hZWYmJppmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWnZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Anh Nguyen Nhat's picture
1381904469 | Event

Kính chào các anh chị , CONNECTING LADY THU ANH KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM CEO FORUM 2013 - CƠ HỘI KẾT N

Kính chào các anh chị ,CONNECTING LADY THU ANH KÍNH MỜI CÁC ANH CHỊ THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM CEO FORUM 2013 - CƠ HỘI KẾT NỐI - CƠ HỘI TRAO ĐỔI HỌC HỎI - CƠ HỘI QUẢNG BÁ.Hiện này hơn 600 vé đã được bán trong số 800 chỗ ngồi nên các anh chị em... View more
Answer hZWYmJppmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Kiệt sức vì công việc. Bạn có thể làm gì để tiếp thêm năng lượng cho bản thân và đội ngũ của bạn?

Answer2 hZWYmJppmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Looking for a General Accountant. Location: HCMC. Salary: $1000 ~ $1500 with attractive remuneration package


*** Requirements:
- At least 3 years experience in similar position in MNC
- Experience in using Hyperion software
- English: fluent communication (4 skills)

Qualified candidate please send your latest resume to huynhtuyen@careerplanning.com.vn

Visit our website at www.careerplanning.com.vn and apply today!

Answer hZWYmJppmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWm5mEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Opportunity from Home Credit ( Consumer Finance)

Seeking 1PR Manager +1Internal Communications Manager based in HCMC with 3 years exp. in same post. interest in our vacancy , kindly feel free contact me via uyen.nguyen@homecredit.vn 

Answer hZWYmJppmWqdnJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5uWm5eEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJtklWqYlJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...