Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmJtkk2yZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

VeryVIP SiteBuilder Hosting Package

More than a personal Website editor...more than a simple site builder - the VeryVIP program is a complete, powerful Web publishing platform and online business solution for online business owners with all levels of expertise.
No design or technical knowledge needed:

* All Standard features, plus
* VeryVIP SiteBuilder
* Build Your Own Site
* HTML knowledge unnecessary
* Traffic Evaluation Features
* MetaTag Control
* Content Control
* Unlimited Pages
* UnlimitedContent Boxes
* Contact Form
* And, much, much more

Make no mistake...The VeryVIP program is NOT just a bunch of type-over templates with some drag-and-drop graphics features. Designed by professional Website designers with over a decade of experience, this exciting new tool lets you completely customize your Website like a professional, but WITHOUT the time-consuming learning curve.

That's because the VeryVIP program is HTML based with easy step-by-step instructions that walk you through the entire site creation process. You'll be free to concentrate on what matters most: creating an awesome personal business Website and professional Web presence that will help produce results through sales and massive Web traffic.

http://www.tripleclicks.com/detail.php?item=7002/10676591

hZWYmJpol2qdl5SExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WXlZiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Nghi thức, kế hoạch, và khuynh hướng nào giúp con người thành công trong kỷ nghệ hiện đại mà không vướng hậu quả từ kỷ nghệ toàn

Kế hoạch phát triển “Enterprise Zones” là một phần bài giải của hành trình làm giàu mà không thất thế trên đường dài. http://www.linkedin.com/groups/American-businesses-writing-future-our-18...

hZWYmJtkk2yZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlJSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Tri Nguyen's picture
1326512716 | Event

Business Trip to the US

100% support for VISA application, saving cost for the Vietnamese businesses, bringing chance to business venture and investment for the Vietnamese. Information, please contact tringuyen@vietnambusinessassociation.com. Tri

Answer hZWYmJtkk2yZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Tri is opening the business trip in Feb and March for the Vietnamese enterpreneurs to meet US potential partners

100% support for VISA Application, Saving cost for the Vietnamese enterprises, bring chance for Vietnamese Businesses to get investment and expand commercial, trading and manufacturing. Further information, contact at tringuyen@vietnambusinessassociation.com. Tri

hZWYmJthl26cnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

If you could wave a magic wand, what one thing would you want to achieve, from a sales perspective?

hZWYmJthl26cnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Lập kế hoạch nhân sự

Khóa Học
Lập Kế Hoạch Nhân Sự

Nội dung:

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ
- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự
- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự
- Hoạch định nguồn nhân lực
- Dự báo nguồn nhân lực
- Quyết định nhu cầu về nhân sự
- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự
- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Cán bộ đang công tác trong lĩnh vực nhân sự có nguyện vọng trau dồi nghề nghiệp để trở thành giám đốc nhân sự

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Giờ học: 08h30 – 12h00
Học phí: 500,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

hZWYmJthl26cnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnJaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Phân tích công việc

Khóa học
PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Nội dung:

- Tại sao phải phân tích công việc?
- Phân tích công việc
- Thiết kế công việc cho các phòng ban
- Thiết kế bản mô tả công việc

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ
Cán bộ đang công tác trong lĩnh vực nhân sự có nguyện vọng trau dồi nghề nghiệp để trở thành giám đốc nhân sự

III. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM
Khai giảng: 15/1/2012
Giờ học: 13h30 – 17h00
Học phí: 500,000 VND/Học viên (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

hZWYmJtkk2yZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWnJWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYmJtkk2yZmJmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...