Anphabe

Connecting opportunities
hZWYm5dhk3GclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

What are the best solutions in construction field?

Hello Every one,
If you are interested in solutions in construction field, look at 4 video clips below:

https://www.youtube.com/watch?v=y1Td6x4wKHA

https://www.youtube.com/watch?v=ZtS0Gkx9cDE

https://www.youtube.com/watch?v=6l1_lzOFJiw

https://www.youtube.com/watch?v=3G1rbDIWd6w#t=13

It is our best solutions for construction. 
Any inquiries, please contact me: hoainam@qhplus.com
Thanks All,
Have A Nice Day!
Hoai Nam from QH PLUS CORPORATION

More detail: pls visit at qhplus.com

 

Answer hZWYm5dgl3GWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmZ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
thanh huynh's picture
1404287611 | Other

Printing Manager

I am looking for candidates to work for garment company as Printing Manager position. Pls kindly send your updated profile to email : hvt_06@yahoo.com. Thanks

Answer hZWYm5dgl3GWlZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmZaEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

FEELING STRESS and ANXIETY? It can lead to serious health problems like heart disease, obesity, high blood pressure, and depres

Please contact me so I can give you ACCESS
into the online course for FREE. Then you can do it Anytime anywhere when you
feel for it. JUST 10 minutes a day to preventing and managing your STRESS level

Answer hZWYm5dhk3GclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmJyEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

FEELING STRESS and ANXIETY? It can lead to serious health problems like heart disease, obesity, high blood pressure, and depres

Please contact me so I can give you ACCESS
into the course online for FREE. Then you can do it Anytime anywhere when you
feel for it. JUST 10 minutes a day to preventing and managing your STRESS level

Answer hZWYm5dhk3GclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmJuEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Hà Nội_Offline về công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp

Để đào tạo có hiệu quả cao đang là bài toán khó,
thách thức những người làm nhân sự, bởi vậy: trong tháng 7 này các anh em làm
công tác đào tạo tại các doanh nghiệp có tổ chức buổi offline với chủ đề:
"XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HIỆU QUẢ TẠI
DOANH NGHIỆP", ACE nào quan tâm đến lĩnh vực đào tạo thì đăng ký tham gia ở
link này: lesshttp://lnkd.in/bVZb2xt Sauk hi có DS tham dự, chúng ta sẽ cùng thống
nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, leader… buổi chia sẻ

Answer hZWYm5dhk3GclJOExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmJmEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Vũ Minh Hải's picture
1404237167 | Other

Hà Nội_Offline về công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp

Để đào tạo có hiệu quả cao
đang là bài toán khó, thách thức những người làm nhân sự, bởi vậy: trong tháng
7 này các anh em làm công tác đào tạo tại các doanh nghiệp có tổ chức buổi
offline với chủ đề: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO
TẠO HIỆU QUẢ TẠI DOANH NGHIỆP", ACE nào quan tâm đến lĩnh vực đào tạo thì
đăng ký tham gia ở link này: lesshttp://lnkd.in/bVZb2xt Sauk hi có DS
tham dự, chúng ta sẽ cùng thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, leader…
buổi chia sẻ. 

Answer hZWYm5dhk3GclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Vũ Minh Hải's picture
1404237013 | Event

Hà Nội_Offline về công tác đào tạo nhân sự tại doanh nghiệp

Để đào tạo có hiệu quả cao
đang là bài toán khó, thách thức những người làm nhân sự, bởi vậy: trong tháng
7 này các anh em làm công tác đào tạo tại các doanh nghiệp có tổ chức buổi
offline với chủ đề: "XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CÔNG TÁC ĐÀO
TẠO HIỆU QUẢ TẠI DOANH NGHIỆP", ACE nào quan tâm đến lĩnh vực đào tạo thì
đăng ký tham gia ở link này: lesshttp://lnkd.in/bVZb2xt Sauk hi có DS
tham dự, chúng ta sẽ cùng thống nhất về thời gian, địa điểm, nội dung, leader…
buổi chia sẻ. 

Answer hZWYm5dhk3GclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch52TmJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYm5dhk3GclJSExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...