Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnJ1pmXKYm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.

dear Esteemed Partners

i'm a forwarder international.
Should you have any more inquiry, pls don’t hesitate to contact me.
tks & B.rgd.

hZWYnJ1nk2-cl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Get on board and start earning free Gold and Silver!

Gold/Silver -No startup costs - No monthly Fees - No required autoship - 3/9 matrix with compression - Matching check bonus -Company bonus pool = Winner
www.luckyvn.myamericangoldreserve.com
Get on board and start earning free Gold and Silver.

hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

What do they mean by these questions? Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?

What do they mean by these questions?
Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?
http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=209268759101031

hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

What do they mean by these questions? Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?

hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho bạn?

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho cháu ?... View more
hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ (31/12/2011)

NỘI DUNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÂN SỰ & LẬP KẾ HOẠCH NHÂN SỰ

- Các chức năng của bộ phận quản lý nhân sự

- Cơ cấu tổ chức của bộ phận quản lý nhân sự

- Cơ chế hoạt động của bộ phận quản lý nhân sự

- Hoạch định nguồn nhân lực

- Dự báo nguồn nhân lực

- Quyết định nhu cầu về nhân sự

- Quyết định nguồn cung cấp nhân sự

- Xác định mục tiêu & hoạch định chiến lược

THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – HỌC PHÍ

Học phí : 500.000 VNĐ/Học Viên

Thời gian: 8h30 – 12h30 – Ngày 31/12/2011

Địa Điểm: Hà Nội

hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJiEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Minh Tinh AITC's picture
1324960026 | Event

Khai giảng khóa học Quản Trị Nhân sự cuối năm 2011

Quản Trị Nhân Sự Cơ Bản... View more
hZWYnJ1llXGWm5WExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnJ1pmXKYm5eExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...