Anphabe

Connecting opportunities
hZWYnZhommuUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

MarketPlace

Have something to sell?

Join Anphabe for free to advertise your products/services and meet your next clients.
Minh Tinh AITC's picture
1325651408 | Event

Tuần này : Học thuyết DIS

QUẢN LÝ NHÂN SỰ THÔNG QUA HÀNH VI

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Nhận thức về tầm quan trọng của hành vi
Hiểu đựơc các hành vi khác nhau của con người
Nhận biết được phong cách lãnh đạo phù hợp
Giao quyền cho cấp dưới một cách thích hợp
Ứng dụng hành vi trong giao tiếp, đàm phán, quản lý nhân sự
Thay đổi tư duy lãnh đạo và quản lý để nâng cao hiệu quả công việc.

II. NỘI DUNG KHÓA HỌC
Phần 1: Nhận thức về Tầm quan trọng của hành vi
Phần 2: Học thuyết về Hành vi con người (DISC)
Phần 3: Các phong cách lãnh đạo
Phần 4: Thay đổi hành vi trong Quản lý và lãnh đạo
- Ứng dụng hành vi trong giao tiếp
- Ứng dụng hành vi trong đàm phán, thuyết phục
- Ứng dụng hành vi trong bố trí công việc
- Ứng dụng hành vi trong uỷ thác công việc
- Ứng dụng hành vi trong động viên khuyến khích
- Ứng dụng hành vi trong xây dựng nhóm làm việc hiệu quả
- Ứng dụng hành vi trong quản lý nhân sự
- Ứng dụng hành vi trong lãnh đạo

III. THỜI GIAN HỌC

Khai giảng:08/01/2012
Thời gian học: Full 1 ngày
Giờ học: 08h30 – 17h00
Học phí: 1.700.000/HV (bao gồm cả tài liệu, chứng chỉ…)
Địa điểm học: Hà Nội

Các học viên sẽ được cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học

LIÊN HỆ TRỰC TIẾP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO TƯ VẤN QUỐC TẾ AITC
Địa chỉ: P604B, tầng 06, Tòa nhà Hà Thành Plaza, 102 Thái Thịnh, Hà Nội
Điện thoại: (04) 35380297 | 22431742 | 62910380
Hotline: 099 3747 668
Fax: 04-35380392
Email: info@aitc.com.vn | aitc@aitc.com.vn

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlp2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Travelers who travel several times throughout the year

Travelers who travel several times throughout the year Patriot Multi-Trip is designed for people that take multiple trips throughout the year outside their home country
http://livepremium.tk/

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlpSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

dear Esteemed Partners

i'm a forwarder international.
Should you have any more inquiry, pls don’t hesitate to contact me.
tks & B.rgd.

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WWlJeEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Get on board and start earning free Gold and Silver!

Gold/Silver -No startup costs - No monthly Fees - No required autoship - 3/9 matrix with compression - Matching check bonus -Company bonus pool = Winner
www.luckyvn.myamericangoldreserve.com
Get on board and start earning free Gold and Silver.

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnZWEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

What do they mean by these questions? Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?

What do they mean by these questions?
Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?
http://www.facebook.com/note.php?saved&&note_id=209268759101031

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnZSEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

What do they mean by these questions? Can you? Could you? Will you? Would you? Should you? Must you? May you? Might you?

hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJ2EoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho bạn?

Bàn tròn tổng kết cuối năm liệu có ghế cho cháu ?... View more
hZWYnZholWqVm5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5WVnJqEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Pages

hZWYnZhommuUlJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...