AnphaNews

Anphabe

Connecting opportunities
hZWZmJVlkm-VnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Annyally leave!

Answer9 hZWZmJRlk2uWl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eXl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..
Son Tran's picture
1342157123

Dear các bạn,

Các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn cho mình hỏi annually leave thì apply như thế nào theo luật lao động. Ví dụ theo luật lao động thì 12 ngày / năm nhưng có phải người lao động phải làm đủ 12 tháng thì qua năm sau mới được nghỉ 12 ngày or bắt đầu từ khi ký HĐLĐ là người lao động đã mặc nhiên có quyền được nghỉ 12 ngày phép ?(tất nhiên phải get appoved).

Có ai có dẫn chứng các thông tư nghị định or các văn bản luật hướng dẫn cụ thể vấn đề này vui lòng chia sẽ. Thanks millions

Vấn đề này tưởng chừng như đơn giản nhưng khá là phức tạp (ít nhất là đối với mình).

Topic để trao đổi và học hỏi thêm kinh nghiệp từ các HR or các bạn có kinh nghiệm thực tiễn. Welcome tất cả các bạn vào chia sẽ kinh nghiệm

Cheers

Son Tran

Answer9 hZWZmJRlk2uWl5iExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hycKBXpaiZrKmhqKCHa6RqnHJYl6OnnNaslc2UWZ-rbmSch5eXl5iEoddqmXOGxMXX09iQnspToZugZmvjtQ..

Have something to say?

Join Anphabe for free to share and get shared on your own business topics.

Pages

Answers

 • Don ald's picture
  Don ald
  1720086886

    I really enjoy simply reading all of your weblogs. Simply wanted to inform you that you have people like me who appreciate your work. Definitely a great post. Hats off to you! The information that you have provided is very helpful  愛思助手下載

   hZWZmJRgmXGclZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiTm4ad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZmJRgmXGclZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVa5uFneDh
  hZWZmJRgmXGclZeExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlpmIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.
 • Don ald's picture
  Don ald
  1720521350

    I realize this is one of the most meaningful counsel for me. And i am vivacious studying your article. however have to commentary upon some standard matters, the internet site style is unmodified; the articles are invincible. thank you for the ton of actual and viable explicit.  private server ragnarok  

   hZWZmJRlk2uWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUr98qKellJ--oJ_Tj6PNo5mMrs7PxrDF3N-wn8KdpcbWzNPUU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWVtb1qlm9CVcpPXoaWgfYeArlVx12ptnlqkkdTG0dSGn8Ogl2rcrJ6Uk52Gy5-pz6XfkdqvoMtan6hybqBXlaGnsJqqW23YampqhZ2kpp6nrMGcmoZrqp5tblKVmZiTnYad2Z5om1vFxtbS1sWamYhsz2yWca3j
  • hZWZmJRlk2uWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJiUaoObydbWpNLZqJrYc9um2qWeroyxgVpz2W9qbVaplqqan9hSbJGdaXCtqG1snFWX0qOuyaqTmcaHn9SemZyIl2SVa52FneDh
  hZWZmJRlk2uWmJiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsm2pTcdGrrZenVW7VbW6eUp3Zppeky9TSg5_XnJeYaoOgydel0tHTlqPad9Wk01hr2XKab1qox6eVoKdbcJlzZJ-rpGqccliTo6aqx6WVzZRZn6tuZZyHl5WYlpuIn6Obcp6F0drSy6OU25rKVKGpapxyhmtpappsbFVvtrI.

Pages

hZWZmJVlkm-VnJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...