Anphabe

Connecting opportunities
hZWXnplpl2-blJqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Đăng Khoa's picture

Đăng Khoa

sales at Công ty TNHH Quảng Cáo In Ấn Thiên Hà
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Đăng Khoa

 • See who you and Đăng Khoa know in common
 • Follow Đăng Khoa's online activities
 • Contact Đăng Khoa directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Đăng Khoa? View more »

Overview

 • Current:
  sales at Công ty TNHH Quảng Cáo In Ấn Thiên Hà
 • Education:
  • Đại học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh, Vietnam

Summary

 • Job Function:
 • Industries:
  Arts/Design
 • Job Level:
  Student/Intern

Experience

 • sales

  Công ty TNHH Quảng Cáo In Ấn Thiên Hà
  July 2014 - Present (5 years 10 months)

Education

 • Đại học Kiến Trúc Tp. Hồ Chí Minh (Vietnam)

Personal Information

View Đăng Khoa's full profile to...

 • See who you and Đăng Khoa know in common
 • Follow Đăng Khoa's online activities
 • Contact Đăng Khoa directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Đăng Khoa? View more »

hZWXnplpl2-blJuExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...