Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxpmWmYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Public Profile

Duong Quan's picture

Duong Quan

Trưởng phòng thiết kế cầu - đường at Tư vấn thiết kế công trình cầu đường - hạ tầng kỹ thuật
Ho Chi Minh (Vietnam) - 0 connections

JOIN Anphabe to know more about Duong Quan

 • See who you and Duong Quan know in common
 • Follow Duong Quan's online activities
 • Contact Duong Quan directly

JOIN NOW

And be part of Vietnam largest community for business leaders & experts

Not this Duong Quan? View more »

Overview

 • Current:
  Trưởng phòng thiết kế cầu - đường at Tư vấn thiết kế công trình cầu đường - hạ tầng kỹ thuật
 • Education:
  • Đại học Giao Thông Vận Tải – Hà Nội (CSII), Vietnam

Summary

 • Job Function:
  Other
 • Industries:
  Civil/Construction/Materials
 • Job Level:
  Manager

Experience

 • Trưởng phòng thiết kế cầu - đường

  Tư vấn thiết kế công trình cầu đường - hạ tầng kỹ thuật
  March 2003 - Present (19 years 1 month)

Education

 • Đại học Giao Thông Vận Tải – Hà Nội (CSII) (Vietnam)

Training/Certificate

 • Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn thiết kế -giám sát

Personal Information

View Duong Quan's full profile to...

 • See who you and Duong Quan know in common
 • Follow Duong Quan's online activities
 • Contact Duong Quan directly

VIEW FULL PROFILE

Not this Duong Quan? View more »

hZWYmZxpmWmYlZiExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...